531434555 lub 609322503
pn. - pt. od 8:00 do 15:00
Regulamin sklepu

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (BHP COMFORT ul. Mrozowa 31, 31-752 Kraków). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


REGULAMIN

§ 1. Sklep BHP COMFORT  jest prowadzony przez firmę BHP Comfort Ł. Grabski, T. Grabski Spółka Jawna

ul. Mrozowa 31

31-752 Kraków

NIP: 678-314-56-85, REGON: 122630979
KRS: 0000495505

KONTO BANKOWE: 47 1020 2906 0000 1702 0295 4493

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

§ 2. ILEKROĆ W REGULAMINIE JEST MOWA O, NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ:

1. Klient – każda osoba zamawiająca towar lub usługę u Sprzedającego;

2. Strona internetowa – prowadzona przez Sprzedającego strona internetowa www.bhpcomfort.pl,  za pośrednictwem której Sprzedawca przyjmuje zamówienia;

3. e-mail – adres właściwy do korespondencji: biuro@bhpcomfort.pl
4. Biuro handlowe – biuro handlowe Sprzedawcy znajdujące się przy ul.Mrozowej 31, 31-752 Kraków).

5. Firma kurierska – wskazane przez Sprzedającego na Stronie internetowej w zakładce „DOSTAWY” firmy specjalizujące się w usługach transportowych;  

6. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej – ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r,, Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

7. Ustawa o ochronie konsumenckiej – ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1225 ze zm.);

8. Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93);

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Strony internetowej. Informacje na temat towarów Sprzedający zamieszcza na Stronie internetowej.

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem Strony internetowej. Istnieje możliwość złożenia zamówienia również na e-mail Sprzedającego.

3. Klient niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem  lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób wiadomość, że zamówienie zostało złożone.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerw technicznych i konserwacyjnych, w trakcie których złożenie zamówień nie będzie możliwe.

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień pobraniowych następuje niezwłocznie , a zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta bez podania powodu takiej decyzji

7. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny lub bankowy.

8. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia

9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sprzedający zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§ 4. NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ:

1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową oraz uprawnienia Klienta reguluje – w zależności od rygoru podmiotowego umowy – Ustawa o sprzedaży konsumenckiej oraz kodeks cywilny.

2. Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową można dokonać za pośrednictwem e-mail, formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt Sklepu internetowego oraz w formie pisemnej na adres Biura handlowego.

3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
6. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności towaru z umową należy go dostarczyć do Biura handlowego.
7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową z wypełnionym formularzem zwrotu. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
9. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się materiałów z której wykonana jest odzież - uszkodzenia mechaniczne (zaciągniecia materiału, przetarcia nici, rozprucia) -uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania rozmiaru odzieży -wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

10. Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego  wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 5. ESSENTIALIA NEGOTII UMOWY:

1. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wartość podatku VAT przyjmuje się za właściwą na dzień wydania towaru.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów ich dostawy.

3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

4. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce „Dostawa” znajdującej się na Stronie internetowej.

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

5.1 płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy kurierskiej. Przez Firmę Kurierską rozumie się w szczególności UPS (United Parcel Service) oraz DHL. Sprzedający zastrzega klientowi prawo do skorzystania z usług innej firmy kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta

5.2 przelew elektroniczny lub bankowy. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

5.3 płatność przy odbiorze gotówką podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru Sprzedającego. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1 Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie należy wysłać na następujący adres Biura Handlowego.
6.2 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.3 Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

6.4 Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Klienta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób ( w szczególności przekaz pocztowy).

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań. (zgodnie z art. 71 k.c.)

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu internetowego, a Klient wyraża na to zgodę.

3. O zmianach w Regulaminie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „regulamin” (http://bhpcomfort.pl/content/7-regulamin-sklepu). W trakcie realizacji zamówienia oraz
w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

5. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu bhpcomfort.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd własciwy miejscowo i rzeczowo.

7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość uregulowania umów z Klientem w sposób odmienny od niniejszego regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy Ustawy o ochronie praw konsumentów.


Producenci

Oferta specjalna

Super cena: 143,91 zł z VAT